CLUBREGLEMENT 2023 VAN WTC PUTTE AKTIEF vzw

Dit clubreglement heeft als doel de inwendige orde in de club te regelen en ieder lid duidelijkheid te geven omtrent zijn rechten en plichten binnen de club.

Het reglement wordt opgesteld door de bestuursleden en wordt goedgekeurd bij algemene meerderheid van stemmen. Ieder lid ontvangt bij zijn toetreding een exemplaar van dit reglement. Lid worden van WTC Putte Aktief houdt in dat men akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement. Het is het ganse jaar vatbaar voor wijzigingen; elke wijziging zal zo vlug mogelijk aan de leden medegedeeld worden.

- Benaming en coördinaten

   Wielertoeristenclub ‘Putte Aktief vzw’

   Maatschappelijke zetel: Mechelbaan 606    2580 Putte

   Tel: 015/75 31 01  

   e-mail:  evert@wtcputteaktief.com     website:  www.wtcputteaktief.com

- Het bestuur:

  De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

  * Voorzitter:  Jan Van Asbroeck                      Mechelbaan 606               2580 Putte

                        Tel: 015/75 31 01                       e-mail: jana_150857@hotmail.com

  * Secretaris:  Louis Verbist                           Leuvensebaan 223             2580 Putte

                        Tel: 0495/10 75 01                     e-mail: louis.verbist@putte.be

  * Penningmeester: Evert Verbist                     Krankhoefpad 5                2820 Rijmenam

                        Tel: 0474/67 70 26                  e-mail: evertverbist44@hotmail.com

  * Gewone bestuursleden:

                        Straetmans Eric                      Oude Molenstraat 6          2820 Bonheiden

                        Nadia Van Asbroeck               Mechelbaan 606               2580 Putte

                         Witters Ronny                       Heiken 22                        2861 OLV Waver

                        Stef Jacobs                         Lierbaan 56                      2580 Putte

                        Smets Geert                         Bergstraat 3A                  2861 OLV Waver

                       

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

- Clublokaal.

 De cafetaria van de sporthal achter de gebouwen van GC Klein Boom langs de Mechelbaan te Putte is ons clublokaal. Dit clublokaal is voorzien van overdekte fietsenstalling.

Dit is steeds het eindpunt van al onze zondagritten, tenzij er uitzonderlijk een andere plaats is afgesproken.

- Toetreding als lid:

  *De club staat open voor alle personen die de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en over de fysieke mogelijkheden beschikken om aan de door de club georganiseerde activiteiten op een normale manier deel te nemen. Deze activiteiten bestaan hoofdzakelijk in groepsfietstochten, verdeeld over 4 groepen, met snelheden van 22 tot 35 km per uur, over afstanden van 45 tot 100 km. Ook jongeren kunnen lid van de club worden indien zij onder permanente begeleiding en toezicht van een ander lid staan.

 

* Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur bepaald: voor 2024 bedraagt dit 20,00 euro. Bovendien is een aansluiting bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) verplicht, waardoor men automatisch verzekerd is bij de NV ARENA.   Voor 2024 bedraagt dit 40,00 euro; men kan meerdere gezinsleden wonende op hetzelfde adres aansluiten bij de VWB en verzekeren bij NV Arena voor 30,00 euro, ongeacht het aantal gezinsleden.

* Het lidgeld voor 2024 dient betaald te zijn voor 15 dec. 2023. Leden welke dan nog niet betaald hebben worden als uittredend lid beschouwd ! !

Nieuwe leden en heraansluiting van bestaande leden na 15 december 2023 betalen 2,00 euro extra als administratiekosten.

Leden welke de club verlaten, hebben nooit recht op terugbetaling van lidgeld en/of kledij !

 

- Clubkledij:

* Elk lid fietst (zoveel mogelijk) in clubkledij; elk nieuw lid dient het basispakket clubkledij aan te kopen.

Dit basispakket bestaat uit: zomertrui met korte mouwen, trui met lange mouwen, korte en lange broek.  Vanaf 2024 werd de clubkledij vernieuwd , alle leden dienen het volledige pakket nieuwe kledij aan te kopen. Dit wordt aan de leden verkocht aan de kostprijs van 210.00 € .

Bijkomende kledingstukken kunnen door alle leden steeds aan kostprijs bekomen worden.  Alleen clubleden kunnen kledij aankopen.

Aangekochte clubkledij wordt nooit, en om geen enkele reden, terugbetaald.

* Het dragen van een valhelm is verplicht. Het dragen van een helm kan bij een ongeval het verschil maken tussen lichte en zware hoofdletsels, zelfs tussen leven en dood. Het is mogelijk dat bij een ongeval de verzekeraar het slachtoffers deels mede verantwoordelijk stelt voor zijn opgelopen verwondingen indien deze geen helm droeg.

- Informatie:

Onze leden worden op de hoogte gehouden van de geplande ritten en eventuele andere activiteiten door ons Informatieblaadje, dat naargelang de noodzaak maandelijks of tweemaandelijks verschijnt. Leden welke over een e-mail adres beschikken krijgen dit per mail; de anderen krijgen een gedrukte versie. Deze informatie verschijnt ook op onze website: www.wtcputteaktief.com

 

- Leden - info vergadering:

Elk jaar zal er op het einde van het fietsseizoen, en vooraleer de inschrijvingen voor het volgende jaar georganiseerd worden,  door het bestuur der club een leden – info vergadering belegd worden, waarop alle leden worden uitgenodigd.

Hierop zal er een evaluatie van het voorbije seizoen gebeuren; leden kunnen suggesties aanbrengen welke eventueel een wijziging van het clubreglement als gevolg kunnen hebben. In dit geval zullen alle leden nog voor de inschrijving voor het volgende jaar een nieuw exemplaar van het clubreglement ontvangen.

- Georganiseerde cyclo ritten:

 * Ons fietsseizoen loopt vanaf de 1e zondag van maart tot de 3e zondag van oktober.

Er wordt elke zon- en feestdag gefietst; in de maand maart, de eerste 2 zondagen van april en in oktober wordt er gestart om 9.00 uur,  de andere maanden om 8.30 uur.

Alle door de club georganiseerde ritten vertrekken op de parking voor de brandweerkazerne langs de Mechelbaan te Putte, en komen aan bij ons clublokaal, de cafetaria van de sporthal GC Klein Boom , tenzij anders beslist door het bestuur.

Elke deelnemer geeft voor het vertrek zijn naam op aan de persoon met de ledenlijst. Er wordt steeds vertrokken op het in het infoblaadje vermelde vertrekuur; op laatkomers wordt niet gewacht. Ieder lid is vrij te kiezen met welke groep hij/zij meefietst.      Momenteel wordt er gefietst in 4 groepen:

  • A groep: snelheid maximaal 35 km/uur, afstanden tussen 80 en 100 km
  • B groep:  snelheid maximaal 33 km/uur, afstanden tussen 75 en 85 km
  • C groep:  snelheid maximaal 25 km/uur, afstanden tussen 45 en 60 km
  • D groep:  snelheid maximaal 20 km/uur, afstanden tussen 30 en 50 km

* Elke groep fietst onder leiding van een WEGKAPITEIN, dit is normaal de ritleider, maar kan ook een andere door het bestuur aangestelde persoon zijn. Er wordt steeds per 2 naast elkaar en in een gesloten groep gefietst; men mag nooit meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Wanneer de groep minimum 15 deelnemers bevat mag deze op de rijbaan fietsen, bij minder dan 15 deelnemers dient het fietspad gevolgd te worden.

Men dient steeds de aanwijzingen van de wegkapitein te volgen; de verkeersregels dienen steeds gerespecteerd te worden. De wegkapitein bepaalt de snelheid, welke hij kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden, wegtoestand (hellingen !) of het eventueel achterblijven van een of meerdere deelnemers, want als algemene regel geldt:

SAMEN UIT – SAMEN THUIS !  !  Hellingen worden door elke deelnemer op zijn eigen tempo opgereden; bovenaan wordt steeds gewacht tot de laatste deelnemer de top bereikt heeft. Afdalingen worden steeds in een matig (veilig) tempo gereden.

*Men dient zich steeds hoffelijk te gedragen tegenover andere weggebruikers, in het bijzonder de wandelaars en ‘gewone’ fietsers. Onbehoorlijk gedrag tegenover dezen en het niet naleven van de door de wegkapitein gegeven instructies kan leiden tot sancties genomen door het bestuur: dit kan gaan van een (ernstige) vermaning tot een uitsluiting uit de club, zonder enige terugbetaling van lidgelden en/of kledij.

* Wanneer bij slecht weer niet ten minste 10 deelnemers op het vertrekuur aanwezig zijn wordt de rit afgelast. Bij zwaar bewolkt weer bij het vertrek of bij regen tijdens de rit kan de rit door de wegkapitein ingekort worden.

* Vanaf april tot 15 september worden er ook op woensdagavond trainingsritten georganiseerd, er wordt gestart te 18.30 uur aan het KBC kantoor in de Mechelbaan te Putte, in een of meerdere groepen volgens noodzaak, voor een rit van 50 tot 65 km.